ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Β΄ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                                                                               
ΤΜΗΜΑ 1ο ΑΞ/ΚΩΝ & ΠΥΡ/ΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη 4
101 72 ΑΘΗΝΑ 
Τηλέφωνο: 210 7238770 - FAX:210 7212036

  Αριθ. Πρωτ: 62604 Φ.300.2
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2006


Προς: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος

ΘΕΜΑ: «Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (TESTS) προσωπικότητας (Μ.Μ.Ρ.Ι.) για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα, είκοσι (20) Πλοηγών - Κυβερνητών και είκοσι τεσσάρων (24) Πλοηγών - Μηχανικών, σε αντίστοιχες κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών Ειδικών Υπηρεσιών».

ΣΧΕΤ: Η υπ' αριθμ. 40990 Φ.300.2/28-08-2006 Απόφαση Α.Π.Σ..

  1. Αφού λάβαμε υπόψη τις ανωτέρω σχετικές καλούμε τους είκοσι δύο (22) πρώτους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στον πίνακα βαθμολογικής προτεραιότητας, πλο-ηγών κυβερνητών και τους είκοσι έξι (26) πρώτους υποψηφίους που περιλαμβάνο-νται στον πίνακα βαθμολογικής προτεραιότητας, πλοηγών μηχανικών, αριθμό αυξη-μένο κατά δέκα τις εκατό (10%) του αριθμού των προκηρυχθεισών θέσεων και κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας, για να συμμετέχουν την 12-12-2006 και Ω/08.00΄ στη διε-νέργεια ψυχοτεχνικών δοκιμασιών.
  2. Η πρόσκληση των υποψηφίων που θα συμμετέχουν στη διαδικασία των ψυχοτε-χνικών θα γίνει με προσωπική κλήση. Τόπος διενέργειας των ανωτέρω δοκιμασιών ορίζεται η Σχολή Ανθπγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας( Μάτσα 10, θέση Καλυφτάκη, Κάτω Κηφισιά). Η προσέλευση των υποψηφίων κατά την ημέρα διεξαγωγής των δοκιμασιών θα γίνεται μία (1) ώρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης και πρέπει να φέρουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας και δύο φωτογραφίες. Επισυνάπτεται ο πίνακας βαθμολογικής προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συ-νολικής βαθμολόγησης, ο οποίος να αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων όλων των Υπηρεσιών του Σώματος μαζί με την παρούσα διαταγή.
  3. Η παρούσα να μεταδοθεί με την εγκύκλιο 54.

 

Ο Αρχηγός

 

Ανδρέας Στυλ. Κόης
Αντιστράτηγος ΠΣ


Πίνακας βαθμολογικής προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας Πλοηγών Κυβερνητών.
Πίνακας βαθμολογικής προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας Πλοηγών Μηχανικών.