ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡ/ΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Β΄ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                                                                                                                               
ΤΜΗΜΑ 1ο ΑΞ/ΚΩΝ & ΠΥΡ/ΜΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Μουρούζη 4
101 72 ΑΘΗΝΑ 
Τηλέφωνο: 210 7238770 - FAX:210 7212036

  Αριθ. Πρωτ: 62603 Φ.300.2
Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2006


Προς: Όλες τις Υπηρεσίες του Σώματος

ΘΕΜΑ: «Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες (TESTS) προσωπικότητας (Μ.Μ.Ρ.Ι.) για την κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα, έξι (6) Αξιωματικών Ειδικών Υπη-ρεσιών του Κλάδου Πληροφορικής».

ΣΧΕΤ:  Η υπ' αριθμ. 40993 Φ.300.2/28-08-2006 Απόφαση Α.Π.Σ..

  1. Αφού λάβαμε υπόψη τις ανωτέρω σχετικές καλούμε τους εφτά (7) πρώτους υπο-ψηφίους που περιλαμβάνονται στον πίνακα βαθμολογικής προτεραιότητας, κλάδου πληροφορικής, αριθμό αυξημένο κατά δέκα τις εκατό (10%) του αριθμού των προ-κηρυχθεισών θέσεων και κατά φθίνουσα σειρά επιτυχίας, για να συμμετέχουν την 12-12-2006 και Ω/08.00΄ στη διενέργεια των ψυχοτεχνικών δοκιμασιών.
  2. Η πρόσκληση των υποψηφίων που θα συμμετέχουν στη διαδικασία των ψυχοτε-χνικών θα γίνει με προσωπική κλήση. Τόπος διενέργειας των ανωτέρω δοκιμασιών ορίζεται η Σχολή Ανθπγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας( Μάτσα 10, θέση Καλυφτάκη, Κάτω Κηφισιά). Η προσέλευση των υποψηφίων κατά την ημέρα διεξαγωγής των δοκιμασιών θα γίνεται μία (1) ώρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης και πρέπει να φέρουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο της αστυνομικής τους ταυτότητας και δύο φωτογραφίες. Επισυνάπτεται ο πίνακας βαθμολογικής προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συ-νολικής βαθμολογίας, ο οποίος να αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων όλων των Υπηρεσιών του Σώματος μαζί με την παρούσα διαταγή.
  3. Η παρούσα να μεταδοθεί με την εγκύκλιο 54.

 

Ο Αρχηγός

 

Ανδρέας Στυλ. Κόης
Αντιστράτηγος ΠΣ


Πίνακας βαθμολογικής προτεραιότητας κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας κλάδου Πληροφορικής.