ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ INTERREG III / A

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG III / Α υποστηρίζει τη διακρατική, τη διαπεριφερειακή και τη διασυνοριακή συνεργασία κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γειτονικών κρατών, που επιδιώκουν την ένταξή τους στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Η συνεργασία που επιτυγχάνεται είναι δυναμική και πολύπλευρη, καλύπτοντας δεκάδες τομείς και σημαντικές προτεραιότητες περιφερειακής ανάπτυξης.
Ειδικότερα τα προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας της πρωτοβουλίας INTERREG III / A υποστηρίζουν κοινές στρατηγικές για ολοκληρωμένη ανάπτυξη στις ζώνες των συνόρων. Τα προγράμματα αυτά αφορούν συνεργασίες είτε μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με γειτονικό κράτος.

Την περίοδο 2000-2006, μέσω του INTERREG III / Α ["Ελλάδα-Βουλγαρία", "Ελλάδα-ΠΓΔΜ" και "Ελλάδα-Αλβανία"] υλοποιήθηκαν έργα του Πυροσβεστικού Σώματος, συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού 7.101.931 ευρώ, που αφορούσαν:

  • Προμήθεια ενός (1) ελικοπτέρου πυρόσβεσης επιτήρησης - παροχής βοηθείας,
  • Προμήθεια έξι (6) ειδικών αρθρωτών ερπυστριοφόρων οχημάτων.

Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη υλοποίησης, έργο προϋπολογισμού 6.480.000 ευρώ, που αφορά:

  • Προμήθεια τριάντα έξι (36) υδροφόρων πυροσβεστικών οχημάτων.

Μέσω του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III / Α "Ελλάδα-Κύπρος" περιόδου 2000-2006, συγχρηματοδοτήθηκε και έργο προϋπολογισμού 6.740.158,14 ευρώ, που αφορούσε:

  • Προμήθεια τριάντα επτά (37) πυροσβεστικών οχημάτων διαφόρων τύπων και ρόλων (πυρόσβεσης, διάσωσης κ.λπ.) για τις επιλέξιμες περιοχές του Προγράμματος.

Χάρη στα συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του Γ΄ ΚΠΣ, Ταμείο Συνοχής, Π.Κ.Π. INTERREG), το Πυροσβεστικό Σώμα υλοποιεί σημαντικά έργα αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του, με συνολικό προϋπολογισμό που κατά την τρέχουσα προγραμματική περίοδο θα υπερβεί τα 100 εκατομμύρια ευρώ.

Στην κατεύθυνση βέλτιστης ανταπόκρισης των υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος στα καθήκοντα που απορρέουν από την αποστολή του, τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση Προγράμματα, μπορούν και πρέπει να συνεχίσουν να διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο, στην απαραίτητη αναβάθμιση της ποιότητας των υποδομών, του εξοπλισμού και του ανθρώπινου δυναμικού του φορέα μας, ανά την επικράτεια.