Φωτογραφίες από τα
εγκαίνια της έκθεσης - παρουσίασης εξοπλισμού του Π.Σ.
"ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2006"